Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki : Olimpiada

Wzorem lat poprzednich w bieżącym roku szkolnym organizujemy Olimpiadę Matematyczną Pogranicza i Konkurs Matematyczny Pogranicza. Organizatorami są Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki na Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku i Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina w Brześciu na Białorusi.

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym:

 1. Zawody prowadzimy na dwóch poziomach: olimpijskim i konkursowym. Różnicujemy poziom, aby każdy chętny uczestnik mógł czuć się komfortowo w wybranej przez siebie kategorii. Tak więc miejsce w zawodach znajdzie dla siebie każdy uczeń szkoły średniej, który jest zainteresowany matematyką. Pamiętajmy jednak, że można startować tylko na jednym poziomie zawodów: w konkursie lub olimpiadzie.
 2. Zawody odbędą się w trzech etapach:
  • pierwszy etap - internetowy - właśnie zaczynamy. Polega on na rozwiązaniu zadań umieszczonych poniżej i przysłaniu rozwiązań (mogą to być skany lub zdjęcia rozwiązań napisanych na kartkach - czytelne, wykonane starannie, możliwie na jasnych tłach, dobre do druku!) na adres: konkurs@math.uwb.edu.pl. Rozwiązania powinny być opatrzone informacją o poziomie (konkurs czy olimpiada) oraz nazwiskiem i imieniem autora/autorki ze wskazaniem szkoły, w której autor/autorka uczy się. Razem z rozwiązaniami należy dołączyć skan wypełnionego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz pojawi się na stronie w najbliższym czasie.
  • drugi etap - rozwiązywanie zadań w trybie stacjonarnym w budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1M (na kampusie UwB),
  • trzeci etap - finałowy - laureaci etapu drugiego ze wszystkich państw biorących udział w zawodach spotkają się na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbędzie się finał konkursu i olimpiady oraz imprezy towarzyszące.

Harmonogram zawodów

Termin nadsyłania rozwiązań zadań etapu internetowego przedłużamy do 20 stycznia 2020 roku. Pomyśleliśmy tutaj na wydziale, że podczas ferii prawdopodobnie nikt nie myślał o zadaniach konkursowych, a teraz - po powrocie do szkoły - zostało już bardzo mało czasu na pracę. Stąd decyzja o przedłużeniu terminu.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i życzymy powodzenia!

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Aby wziąć udział w Konkursie/Olimpiadzie należy wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy wypełnić załączony formularz i przesłać jego skan/zdjęcie wraz z rozwiązaniami zadań z pierwszego etapu Konkursu/Olimpiady.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@uwb.edu.pl, tel. 85 745 7176,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych i w celach realizacji konkursu, w tym do tworzenia list rankingowych.

  Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Zarządzeniu Rektora z 16.04.2019.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie/Olimpiadzie.

Do pobrania