Władze : Posiedzenia

Terminy posiedzeń zwyczajnych Rady Wydziału w roku akademickim 2022/2023

Godzina: 14:15

Spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Matematyki

Dnia 6 lipca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Matematyki. Wzięli w nim udział następujący przedstawiciele firm, instytucji oraz Wydziału Matematyki: dr hab. Alina Dobrogowska (Dziekan Wydziału Matematyki), dr Aneta Sliżewska (Prodziekan ds. studenckich), prof. dr hab. Tomasz Brzeziński (Wydział Matematyki), Ewa Piotrowska-Lipska (Kuratorium Oświaty w Białymstoku), Jolanta Dobiecka (Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku), Adam Jurczenia (Centrum Informatyki ZETO s.a.), Ewa Kamińska-Gawryluk (Urząd Statystyczny w Białymstoku), Paweł Kramarz (Białostocki Park Naukowo-Technologiczny), Hanna Mąka (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku), Teresa Sołowińska (Oddział Okręgowy w Białymstoku Biura Stowarzyszenia Księgowych w Polsce), Elżbieta Wróblewska (Podlaski Urząd Skarbowy), dr Justyna Makowska (opiekun praktyk zawodowych) oraz dr Krzysztof Petelczyc (przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia).

Tematem spotkania było omówienie celów i umocowań prawnych dotyczących funkcjonowania Rady Konsultacyjnej Wydziału Matematyki i samego Wydziału, a także dyskusja dotycząca możliwości współpracy w zakresie praktyk studenckich, staży zawodowych i innych projektów.